آشنایی با تاثیرگذاران بر رشته تحصیلی کارآفرینی در ایران: دکتر «سید رسول حسینی» عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر سید رسول حسینی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه فرهنگیان است.

به گزارش کارآفرینی پرس، یکی از اساتید مطرح دانشگاه‌های ایران در حوزه کارآفرینی، پژوهش‌های کارآفرینی و تدریس روش تحقیق برای دانشجویان این رشته (مخصوصا مقطع دکتری کارآفرینی)، دکتر سید رسول حسینی است که در دانشگاه‌های بسیاری از جمله دانشگاه تهران (دانشکده کارآفرینی) و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی تدریس دارد و به صنعت نیز مشاوره می‌دهد.

وی از افراد صاحب‌نظر در نحوه پژوهش‌های کارآفرینی است و در بین دانشجویان و دانشگاه‌ها شخصا به‌عنوان مرجع علمی شناخته شده است. سوابق وی به شرح زیر است:

برای مشاهده رزومه دکتر سید رسول حسینی در قالب «Pdf» اینجا را کلیک کنید.

 • عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه فرهنگیان
 • استاد مدعو دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (1388-تاکنون)
 • مدیر گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران (از 1401-1395)
 • مشاوره آموزشی مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی ماهشهر
 • استاد مدعو دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی دماوند و قزوین
 • مدیر پروژه توسعه کارآفرینی دانشگاه مهر البرز
 • معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان (1394-1392)
 • سرپرست پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان (1392)
 • دکتری: مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: تحقیقات، آموزشی دانشگاه تهران
 • کارشناسی: مدیریت وبرنامه‌ریزی آموزشی علامه طباطبایی
 • عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: تدوین واعتباریابی ابزار سنجش هدف‌های دانشگاهی به‌منظور ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران
 • عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی الگوی سنجش قابلیت‌های کارآفرینی دانشگاهی: مورد دانشگاه تهران
 • رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی کشور در سال 1378
 • پژوهشگر برگزیده کشوری دانشگاه فرهنگیان سال 1391
عنوان نشریهتاریخ انتشارعنوان مقاله
مجله دراسات فی العلوم االنسانیه1401واکاوی مولفه‌های موثر بر آموزش کارآفرینی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران
فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی ایران1401تبیین الگوی خط مشی‌گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور
فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی1401طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی1400واکاوی فرآیند توسعه‌ی حرفه‌ای مبتنی بر تجارب زیسته‌ی معلمان درس پژوه
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی1400طراحی مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی1400بررسی وضعیت موجود اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان
مجله دراسات فی العلوم االنسانیه1400تحدید العوامل الموثره فی خلق الرویه الریادیه: تبیین دور البرامج التعلیمیه الموسساتیه
مجله مدیریت توسعه و تحول1400ارائه مدل توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش
مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز1400واکاوی فرآیند توسعه شخصی در سیستم آموزش مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: با تاکید بر توسعه آموزش در صنعت بیمه)
مجله توسعه آموزش جندی شاپور1400ارائه الگوی مبتنی در توسعه آموزش فردی در کارکنان بیمه
نشریه علمی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی1400ارائه الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تاکید بر مزیت‌های منطقه‌ای مبتنی بر روش فراترکیب
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران1400طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت1399نقش مدیریت استعداد در بروز قابلیت‌های نوآورانه در شرکت نفت وگاز پارس
مجله دراسات فی العلوم االنسانیه1399تقدیم نموذج تعلیمی لخلق رویه إبداعیه فی توفیر فرص العمل لدی موظفی قطاع المصارف
مجله دراسات فی العلوم االنسانیه1399تحدید العوامل الموثره فی نتائج الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی
مجله دراسات فی العلوم االنسانیه1399تاثیر منابع اجتماعی آنالین بر یادگیری کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های الکترونیکب
فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی1399طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی1399تدوین چهارچوب ارزیابی کیفیت دانشگاه در راستای توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاهی
فصلنامه انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش1399ارائه الگوی صالحیت حرفه‌ای مدیران مبتنی بر توسعه خالقیت و نوآوری (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی استان تهران)
فصلنامه علمی-پژوهشس گردشگری و توسعه1399سنتز پژوهی مدل برندسازی کارآفرینانه بین‌المللی در صنعت گردشگری سلامت
فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی1399ارائه چارچوب توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیان
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی1399ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامه کارآفرینی
دوفصلنامه مطالعاات برنامه درسی آموزش عالی1399تعیین و رتبه‌بندی شاخص‌های موثر در قابلیت‌های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
فصلنامه علمی-پژوهشی کارآفن1399شناسایی و تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین موثر بر رفتار کارآفرینی دانشجویان (موردمطالعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز)
آموزش و توسعه منابع انسانی1398طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی
مجاه مدیریت بهداشت و درمان1398شناسایی مولفه‌های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)
مدیریت توسعه وتحول1398بکارگیری روش علم‌سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاهی
فصلنامه سیاست‌های راهبردی وکالن1398مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران
نوآوری‌های مدیریت آموزشی1398تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان بانک سپه
فصلنامه توسعه کارافرینی1397چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران
فصانامه رهبری و مدیریت اموزشی1397نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما
فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1397تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین
مجله مدیریت توسعه و تحول1397تحلیل وضعیت آینده‌نگاری کارآفرینی در ایران
توسعه کارافرینی1396آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه
فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی اموزشی  1396مقایسه فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسالمی در شهر تهران به‌منظور ارائه راه‌های افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی
فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی1392ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تاکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به‌کارگیری امکانات کمک آموزشی
Iranian Journal of Educational Sociology  2020Creating Effective Schools Model Based on Learning Organizational Model in Elementary Stage
Iranian Journal of Educational Sociology  2020Designing a Model of Professional Competence of Managers Based on the Development of Creativity and Innovation in Primary Schools
Iranian journal of educational Sociology  2018Identification and Explanation of Dimensions, Components and Indices of Human Resource Development in Sama Organization
The International Journal of Entrepreneurship and Innovation  2017An explorative study of inputs for entrepreneurs’ decision-making to create new venture in a high-tech context
Research Journal of Management Reviews  2016The Effect of Knowledge Management (KM) Implementation on Entrepreneurial Behavior of Companies Importing Automobiles
  International Journal of Advanced and Applied Sciences    2015Studying educational factors contributing to realization of objectives of entrepreneurial university focusing on three dimensions of teachers competencies,  teaching-learning  process,  and  the curriculum
International Research Journal of Applied and Basic Sciences  2013Assessment the Personality Characteristics of Entrepreneurs Starting up Knowledge Based Firms in Science and technology Parks
A S I A N J O U R N A L O F R E S E A R C H I N B U S I N E S E C O N O M I C S A N D MAN A G E M E N T    2013  IDENTIFYING EFFECTIVE INTERNAL FACTORS ON IT ADOPTION IN FOOD INDUSTRY SMES
European journal of scientific research2013The role of process maturity in performance of university spins off…
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences  2013  Conceptualization of new model of factors affecting on learning process of NSD in Iranian
نشریه کارآفرینی در کشاورزی1396راهبردهای کارآفرینانه: مفهوم‌پردازی و ارائه تعریف جدید
مدیریت نوآوری1395الگویی برای تصمیم‌گیری در مورد ایجاد کسب‌وکار جدید با رویکرد نظریه داده بنیاد
پژوهشنامه بیمه1394اثر مولفه‌های سازمان یادگیرنده بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان یک شرکت بیمه‌ای
توسعه کارافرینی1394شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب
فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1394بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه کارآفرینی سازمانی (مطالعه مودی: ایران خودرو)
فصلنامه توسعه کارآفرینی1393طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی
مدیریت و برنامه نظام‌ریزی در آموزشی‌های1394تحلیل و اعتباریابی دانشجویان ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان
برنامه‌ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی1394بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه کارافرینی سازمانی
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی1392ارایه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارافرینی با تاکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی مدرسین و…
مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی1390طراحی الگوی سنجش قابلیت‌های کارآفرینی دانشگاهی: دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی1388فرایند هدف‌گذاری در علوم میان رشته‌ای و نقش هدف‌ها در ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی
مجله روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران  1388بررسی ارتباط مولفه‌های رفتاری مدیران آموزشی با اثر بخشی دبیرستان‌های شهر تهران
مجله روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران  1387تعیین رابطه نظرات مدیران درباره محتوای دوره‌های آموزش ضمن خدمت و مهارت‌های حرفه‌ای آنان در دبیرستان‌های پسرانه شهرستان کرمانشاه
فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی  1382ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری هدف‌های دانشگاهی برای ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی
  سال چاپ  عنوان مجله  عنوان مقاله
1397نشریه پیوندنقش مدرسه و خانواده در مهارت‌آموزی کارآفرینانه دانش‌آموزان
1397نشریه پیوندمهارت آموزش حلقه مفقوده نظام تعلیم و تربیت
1387نامه آموزش عالیبررسی رابطه بین روحیه و خودکارآمدی مدرسین مراکز تربیت معلم تهران
1387فصلنامه دانش مرکز تربیت معلم باللروحیه وخودکارآمدی
1385مجموعه زندگی‌نامه دکتر غالمحسین شکوهیتعلیم و تربیت تفکر مدار
سطح  عنوان کنفرانس  عنوان مقاله
  ملیکنفرانس تحوالت دانشگاه‌های ایران و چشم‌اندازی به‌سوی کارافرینی  الگوی دانشگاه کارآفرین بر اساس رویکرد سازمان‌های کارافرین
  بین المللیThe 5th international symposium of Knowledge management and innovation in higher educationAn empirical investigation of effective intraorganization factors on knowledge- sharing among Tehran universities
ملیسومین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهیبررسی نگرش اعضا هیات علمی نسبت به تاثیر ارزیابی درونی در بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی
ملیسومین کنفرانس ملی کارآفرینیشناسایی فرصت‌های کارآفرینی برای دانش‌آموختگان ارشد رشته مدیریت آموزشی
ملیهمایش ملی آمایش علم وفن‌آوریتبیین رابطه بین آمایش آموزش عالی با توسعه منطقه‌ای علم و فناوری
  ملیهفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی  بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و موفقیت کارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه
 • مربیگری و منتورینگ
 • رویکردهای نوین یادگیری
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت تعالی سازمان‌ها
 • دوره توسعه فردی
 • هوش هیجانی و هوش اجتماعی در سازمان‌ها
 • مهارت‌های بهبود عملکرد مدیران
 • رفتار سازمانی پیشرفته
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت منابع انسانی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • مربیگری و کوچینگ
 • مهارت‌های توسعه یادگیری سازمانی
 • دوره‌های بهبود انگیزش
 • دوره‌های کارآفرینی سازمانی
 • کارگاه آموزشی پژوهش‌های کاربردی در سازمان‌ها
 • کارگاه آموزشی کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی سازمانی
 • کارگاه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت
 • کارگاه نیاز سنجی آموزشی
 • کارگاه طراحی دوره‌های آموزشی
 • کارگاه توسعه ظرفیت‌های ذهنی
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی روش‌های تحقیق کمی و کیفی و آمیخته
 • مدرس روش تحقیق در مجتمع آموزش عالی ابن‌سینا کشور افغانستان
 • کارگاه ارزیابی کیفیت (ارزیابی درونی و برونی و اعتبارسنجی در مراکز آموزش عالی)
 • برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در وزارت کشور و استانداری
 • در حوزه‌های نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی ،شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی
 • مشاور آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و دبیران آموزش و پروش
تاریخ انجام فعالیت    عنوان فعالیت
  پایان  شروع
تاکنون1400/3/4عضو کارگروه تدوین برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی دانشجو معلمان
تاکنون99/11/28رئیس کارگروه تخصصی بازنگری برنامه درسی رشته”مدیریت آموزشی” دوره کارشناسی ارشد (ویژه دانشگاه فرهنگیان)
تاکنون99/3/26عضو شورای علمی کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت در وضعیت کرونایی
99/9/398/9/3عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه الهیات پردیس شهید چمران
99/9/398/9/3رئیس کمیته تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران
99/7/1398/7/13مشاور پژوهشی سرپرست مدیریت پردیس‌های استان تهران
99/1/1798/1/17عضو شورای تحصیلات تکمیلی استان تهران
99/11/2897/11/8رییس کارگروه تخصصی تولید برنامه درسی آموزش اقتصاد و کارآفرینی دوره کارشناسی ارشد
99/9/1897/8/13رییس کارگروه تخصصی تولید برنامه درسی آموزش اقتصاد و کارآفرینی دوره کارشناسی
97/11/2996/11/29عضو شورای تحصیلات تکمیلی استان تهران
97/11/2996/11/29عضو شورای آموزشی استان تهران
97/10/1796/10/17مدیر کارگروه توسعه دانش و مهارت تعلیم و تربیتی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استان تهران
96/6/5عضو شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی کاربردی
96/7/2595/7/25مسئول کمیته تخصصی تحصیالت تکمیلی آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی
 1. نقشه راه آموزش عالی خوزستان بر پایه اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور 1399 (همکار)
 2. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدارس غیردولتی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی 1396 (مجری)
 3. اجرای طرح چندگانه مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین 1395 (مجری)
 4. طراحی الگوی توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیان 1395 (مجری)
 5. توسعه مشارکت در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف (سند جامع)
 6. بررسی مبانی نظری و عملیاتی مشارکت وزارت آموزش و پرورش 1395 (مجری)
 7. طراحی معیارهای ارزیابی جامع با رویکرد خودارزیابی در جهت تقویت و توسعه مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 1394( مجری)
 8. ارزیابی درونی گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران1382( همکار)
1401نرگس غفرانیطراحی الگوی مدرسه کارآفرین مبتی بر توسعه نگرش کارآفرینانه در مدارس متوسطه
1401هاجر محمدپورارایه الگوی خط مشی‌گذاری توسعه کارافرینی دانشگاهی در نطام آموزش عالی کشور
1400سمیه عربیطراحی مدل آموزش کارآفرینانه در نظام آموزش فنی وحرفه‌ای کشور
1399فاطمه شعبانی زنگنهطراحی الگوی تضمین کیفیت با رویکرد توسعه کارآفرینی دانشگاهی
1399سمیرا سادات مرتضویطراحی الگوی یادگیری کارآفرینانه در نظام آموزشی الکترونیکی دانشگاهی ایران
1397امیرضا علیزادهارائه مدل رتبه‌بندی دانـشگاهی در ایران بر اساس شاخص‌های دانـشگاه کارآفرین
1396ریحانه گودرزیتدوین الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر علوم انسانی در ایران

برای آشنایی با تاثیرگذاران دیگر، اینجا را کلیک کنید.

برای آشنایی با پیشران‌های موثر بر توسعه کارآفرینی در ایران اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/

اگر به دنبال مطالب مفید هستید موفقیت شناسی را به شما معرفی می‌کنیم
خبرنگار
محمدعلی نژادیان
منبع
کارآفرینی پرس

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی کارآفرینی در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا