حرکت اول منتشر کرد: ترجمه کتاب تحلیل ناب (راه‌اندازی سریع‌تر و بهتر استارتاپ با استفاده از داده) + فایل رایگان PDF

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چترا

حامی ترجمه این اثر با جمله معروف پیتر دراکر (اگر نمی‌توانید چیزی را اندازه‌گیری کنید قادر به مدیریت آن نخواهید بود) به استقبال از مخاطبان خود آمده است.

به گزارش کارآفرینی‌پرس به نقل از کتاب تحلیل ناب، محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره حرکت اول در مقدمه‌ای در ابتدای این اثر نوشته است: یکـی از چالش‌هایـی کـه در «حرکـت اول» در جلسـات سـرمایه‌گذاری بـا آن مواجه‌ایـم، تفـاوت نظـر بـا تیـم کارآفریـن در خصـوص پتانسـیل رشـد و پیش‌بینی‌هـای آتـی اسـتارتاپ اسـت.

گاهــی بــه‌دلایــل گوناگــون، اطلاعــات و ســوابقی در خصــوص برخــی معیارهــا کــه هــر دو طــرف مذاکــره (تیــم کارآفریــن و ســرمایه‌گذار) را می‌توانــد بــه ادبیــات یکســان از سـنجه‌های موفقیـت اسـتارتاپ برسـاند، موجـود نیسـت و ایـن موضوع بـه پیچیدگی‌های مســیر می‌افزایــد.

در جلسـات پساسـرمایه‌گذاری نیـز رصـد مسـیر پیشـرفت کسـب‌وکار همـواره از مهم‌تریـن مباحـث اسـت تـا در کنـار کارآفرینـان نیازهـای اسـتارتاپ در مراحـل مختلـف را بـه‌درسـتی تشـخیص دهیـم و بسـترهای مناسـب را بـرای رشـد انفجـاری فراهـم کنیـم.

ایـن دغدغـه مـا را بـرآن داشـت کـه بـا ترجمـه و انتشـار ایـن کتـاب ارزشـمند در کنـار هـم تشـخیص مراحـل رشـد را بیاموزیـم.

پیام اصلی کتاب در این جمله خالصه می‌شود: «چطور بدون داشتن معیار مناسب متوجه شویم در حال پیشرفت هستیم یا پسرفت؟» و بـا پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه معیـاری و در چـه زمانـی اهمیـت بیشـتری دارد، درک جدیـدی از نحـوه سـنجش پیشـرفت کسـب‌وکار را ارائـه می‌دهـد.

«حرکــت اول» بــه‌عنــوان هلدینــگ ســرمایه‌گذاری خطرپذیــر گــروه «همــراه اول» در کسـب‌وکارهای دیجیتـال مرحلـه میانـی و بالاتـر مشـارکت می‌کنـد و امیـد اسـت مطالعـه کتـاب حاضـر بـه مسـیر رشـد کسـب‌وکارهـای توانمنـد و نـوآور یـاری رسـاند.

برای دانلود فایل کامل کتاب اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده کتاب‌های دیگر مجموعه حرکت اول اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/

اگر به دنبال مطالب مفید هستید موفقیت شناسی را به شما معرفی می‌کنیم
منبع
حرکت اول
برای مشاهده کلیک کنید.

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی کارآفرینی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا